Algemene voorwaarden van Flintr B.V., Anholtpier 9, 1506BV, Zaandam, KvK 60600446

ARTIKEL 1: Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de in dit artikel opgenomen begrippen de volgende betekenis:

1.1 “Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de dienstverlening van Flintr B.V., hierna te noemen Flintr.

1.2 “Dienstverlening”: de on-line dienstverlening van Flintr waarvan de client gebruik maakt.

1.3 “Partijen”: Flintr en de cliënt.

1.4 “Schriftelijk”: onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per email, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

1.5 “Flintr”: Flintr B.V., gevestigd te (1506BV) Zaandam, Anholtpier 9.

1.6 “SaaS account”: een voor de cliënt aangemaakt account waarmee de cliënt gebruik kan maken van de dienstverlening.

1.7 “Website”: alle websites die Flintr ten behoeve van zijn dienstverlening in stand houdt.

ARTIKEL 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake de dienstverlening van Flintr.

2.2 Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2.4 Indien Flintr op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van Flintr op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.

2.5 De cliënt kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Flintr dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren (al dan niet via de website) aan de cliënt ter hand heeft gesteld en hiernaar heeft verwezen.

ARTIKEL 3: Overeenkomsten, opdrachten

3.1 Mondelinge afspraken binden Flintr eerst nadat deze schriftelijk door Flintr zijn bevestigd dan wel zodra Flintr met instemming van cliënt een

aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

3.2 Opdrachten van cliënt dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.

3.3 Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht, dienen eveneens schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Flintr pas bindend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

3.4 Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Flintr bindend.

ARTIKEL 4: Aanbiedingen, offertes en levering

4.1 Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van Flintr zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door cliënt aanvaard, dan heeft Flintr het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

4.2 De door Flintr gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Flintr niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

4.4 Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag door cliënt verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.

4.5 Indien de aanvaarding van cliënt afwijkt van het aanbod, dan is Flintr hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.6 Informatie in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Flintr is zo nauwkeurig mogelijk, maar geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.7 Alle kosten die bij offerte niet konden worden voorzien en die ontstaan doordat cliënt wijzigingen in de opdracht aanbrengt, worden aan cliënt doorberekend.

4.8 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Flintr het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Flintr.

ARTIKEL 5: Vertrouwelijke informatie

5.1 Flintr verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de cliënt heeft verkregen en waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t

worden. Een en ander, tenzij Flintr ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en Flintr zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.

5.2 Flintr zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de cliënt ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

5.3 Flintr staat er voor in dat zijn personeel en andere personen die onder zijn supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.

5.4 Het is Flintr toegestaan te publiceren over de door hem verrichte diensten en werkzaamheden alsmede om methodes e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de cliënt hierbij gewaarborgd blijft.

ARTIKEL 6: Risico van opslag informatie

6.1 Flintr verplicht zich zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van cliënt afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs wordt Flintr geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.

6.2 Cliënt draagt evenwel het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van de bij Flintr of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Flintr, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

ARTIKEL 7: Aanmelden, activeren SaaS account

7.1 Een SaaS account zal pas actief zijn als de cliënt de voor aanmelding noodzakelijke stappen heeft doorlopen, alle hierbij gevraagde gegevens correct en volledig heeft ingevuld en de aanmelding is geaccepteerd door Flintr . De cliënt zal per e-mail door Flintr worden geïnformeerd over een dergelijke acceptatie. Ingeval de door de cliënt ingevoerde gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Flintr de cliënt per e-mail verzoeken om binnen 14 dagen alsnog de juiste gegevens in te voeren. Na deze periode komt de aanmelding te vervallen.

7.2 Flintr behoudt zich te allen tijde het recht voor een aanmelding zonder opgave van redenen te weigeren.

7.3 Afhankelijk van de soort dienstverlening en de hoeveelheid diensten die de cliënt van Flintr afneemt wordt het SaaS account door Flintr - ten behoeve van deze dienstverlening - gevuld met door de cliënt gewenste programma’s.

ARTIKEL 8: Gegevens

8.1 De cliënt draagt er zorg voor dat de door hem bij aanmelding of op enig later tijdstip aan Flintr verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Wijzigingen in deze gegevens dienen door de cliënt zo spoedig mogelijk aan Flintr te worden doorgegeven. De cliënt vrijwaart Flintr voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

8.2 De door de cliënt verstrekte gegevens zullen door Flintr conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden geregistreerd ten behoeve de volgende 2 doelen:

a. het verlenen van de tussen partijen overeengekomen diensten;

b. het informeren van de cliënt over ontwikkelingen ten aanzien van de website, de dienstverlening en/of nieuwe dienstverlening.

8.3 De door de cliënt verstrekte gegevens zullen door Flintr niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de cliënt aan enige derde worden verstrekt, tenzij Flintr ingevolge wet- of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is deze gegevens aan derden te verstrekken en Flintr zich in dat kader niet kan beroepen op een verschoningsrecht.

ARTIKEL 9: Algemene verplichtingen cliënt

9.1 De cliënt dient ervoor te zorgen dat:

a. de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens c.q. inlichtingen telkens in de door Flintr gewenste vorm en op de door Flintr gewenste tijdstippen aan Flintr ter beschikking worden gesteld;

b. ingeval de cliënt geen natuurlijke persoon is, binnen de onderneming van de cliënt een vaste contactpersoon wordt aangewezen welke gemachtigd is namens de onderneming de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke beslissingen te nemen en handelingen uit te voeren;

c. de door de cliënt aan Flintr verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties en vrij zijn van virussen en/of defecten.

9.2 De cliënt draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De cliënt vrijwaart Flintr voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

9.3 De cliënt dient zelf toe te zien en is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het - al dan niet toegestaan - gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om Flintr onmiddellijk te informeren bij enige constatering of vermoeden van misbruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.

9.4 De dienstverlening die door Flintr krachtens de overeenkomst aan de cliënte geleverd wordt mag slechts worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden. Bovendien mogen deze slechts worden aangewend op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectueel eigendom.

9.5 De cliënt vrijwaart Flintr ter zake eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de cliënt gebruik maakt van de door Flintr geleverde dienstverlening.

9.6 De cliënt draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om het gebruik van de dienstverlening mogelijk te maken.

9.7 Het is de cliënt niet toegestaan om:

a. zich te gedragen in strijd met de netetiquette;

b. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;

c. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische inhoud waaronder mede - doch niet uitsluitend - begrepen webpagina’s met pornografische afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor voornoemde websites;

d. zich bezig te houden met het zogenaamde “hacken”, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;

e. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als “spamming”;

f. via de dienstverlening van Flintr aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Flintr dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder - doch niet uitsluitend - verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’- progamma’s, -archieven of ‘warez’-sites;

g. zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend van aard is;

h. zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens Flintr en/of derden.

9.8 Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Flintr gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de cliënt wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de cliënt.

ARTIKEL 10: Duur en einde dienstverlening

10.1 De overeenkomst tot dienstverlening wordt aangegaan voor 1 (één) jaar. Onder dienstverlening wordt tevens verstaan het uitbreiden van het pakket

10.2 Indien de dienstverlening bestaat uit een afname van een digitaal logboek, geldt elke nieuw aangemaakt logboek als nieuwe overeenkomst zodra dit logboek 5 kalenderdagen actief is, ongeacht of er activiteiten op dit logboek worden uitgevoerd. Na deze 5 dagen is artikel 10.1 van kracht.

10.3 De periode van inschrijving wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk 2 maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet tijdige opzegging is de vergoeding over de gehele periode verschuldigd. Als opzegging geldt ook het wijzigen van de status van een logboek naar “vervallen”, uiterlijk 2 maanden voor de vervaldag van de overeenkomst van dit logboek

10.4 Ingeval Flintr de overeenkomst wenst te beëindigen zal zij hierbij een opzegtermijn van 2 maanden in acht nemen en de cliënt per e-mail inlichten over de voorgenomen beëindiging.

10.5 Ingeval de cliënt handelt in strijd met zijn verplichtingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden is Flintr gerechtigd het SaaS account van de cliënt - zonder voorafgaande kennisgeving en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn - per direct af te sluiten.

ARTIKEL 11: Klachten, klachtbehandeling

11.1 Klachten over de dienstverlening en/of website kunnen door de cliënt per brief of e-mail aan Flintr worden gemeld.

11.2 Een klacht dient zo spoedig mogelijk nadat het feit dat tot de klacht heeft geleid zich heeft voorgedaan aan Flintr te worden gemeld onder vermelding van alle voor de klacht relevante informatie, zodat Flintr in staat wordt gesteld deze klacht te onderzoeken en zo nodig adequaat te reageren op de klacht. Alle gevolgen voor het niet direct melden van de klacht zijn voor risico van de cliënt.

11.3 Flintr zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht per e-mail een ontvangstbevestiging aan de cliënt sturen waarin zij de cliënt zal informeren over de verdere klachtbehandeling.

11.4 Ingeval een klacht gegrond is, is Flintr slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 12: Aansprakelijkheid

12.1 Flintr kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdensen letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Flintr, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

12.2 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Flintr, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

12.3 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Flintr, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde diensten.

12.4 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Flintr in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Flintr hiervoor verzekerd is.

12.5 Ook in het geval Flintr de afgesproken online diensten niet kan leveren, is Flintr niet aansprakelijk te houden, behoudens wanneer niet levering van de desbetreffende online diensten het gevolg is van een aan Flintr toe te rekenen ernstige toerekenbare tekortkoming die binnen de invloedsferen van Flintr lag. De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, de service provider van Flintr en de telecommunicatieleverancier van Flintr. Derhalve ligt de beschikbaarheid van de online diensten in voorkomende gevallen buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van Flintr, zodat Flintr ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden.

12.6 Flintr is voor het in stand houden van alsmede voor de bereikbaarheid van de website afhankelijk van zijn providers. Flintr zal zich naar zijn beste kunnen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot de website en/of het gebruik van de website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen, maar kan - hoewel Flintr hier naar streeft - in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de website, correcte en onbeschadigde datatransmissie, de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de website en/of de dienstverlening.

12.7 Flintr heeft te allen tijde het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing c.q. het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan c.q. het aanpassen van de website, de website tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voor zover dit mogelijk is, zal Flintr de te verrichten (onderhoud)werkzaamheden tijdig op de website vermelden. 

12.8 De cliënt verliest diens rechten jegens Flintr, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Flintr tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

a. de cliënt Flintr niet binnen 7 dagen na de ontdekking van enig gebrek of na het tijdstip waarop het desbetreffende gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aan Flintr gerichte aangetekende brief van het bestaan van het desbetreffende gebrek op dehoogte heeft gesteld, teneinde een onderzoek te kunnen starten;

b. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen, handleidingen of gebruiksaanwijzingen van Flintr strijdig gebruik van de dienstverlening door de cliënt;

c. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens die door of namens de cliënt aan Flintr zijn verschaft;

d. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de cliënt aan Flintr;

e. voormelde schade is ontstaan doordat de cliënt zelf of een derde in opdracht van de cliënt bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flintr.

ARTIKEL 13: Betaling

13.1 Betaling geschiedt bij voorkeur middels een automatische incasso en dient voor het ingaan van de dienstverlening te geschieden. Ingeval betaling na verzending van een factuur dient te geschieden, dient deze factuur binnen 14 dagen na factuurdatum door de cliënt te worden voldaan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

13.2 Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

a. zal de cliënt aan Flintr een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;

b. zal de cliënt, na daartoe door Flintr te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

c. heeft Flintr het recht, voor elke aan de cliënt verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de cliënt in rekening te brengen.

13.3 Ter keuze van Flintr kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

13.4 Indien de cliënt niet tijdig, dat wil zeggen niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Flintr bevoegd de nakoming van de jegens de cliënt aangegane verplichtingen tot levering van de diensten op te schorten, dit houdt in dat cliënt de toegang tot het account wordt ontzegt en hij geen gebruik kan maken van de dienstverlening, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Flintr het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de cliënt te twijfelen.

13.5 Indien de cliënt 28 dagen nadat hij aan zijn betalingsverplichting had moeten voldoen en hij gemaand is dit alsnog te doen en desondanks in gebreke blijft zijn betalingsverplichtingen na te komen, heeft Flintr het recht de inhoud van de account van de cliënt van de server verwijderen. Flintr is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die hierdoor eventueel ontstaat.

13.6 Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de cliënt bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13.7 Indien de cliënt, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Flintr heeft, dan ziet de cliënt af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de cliënt (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

13.8 Alle voor de Werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen of onderdelen, worden eigendom van de cliënt nadat deze aan al zijn financiële verplichtingen uit de overeenkomt heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen de klant wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen

verschuldigd mocht worden.

ARTIKEL 14: Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Flintr c.q. zijn licentiegever is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door Flintr geleverde diensten en de hieraan ten grondslag liggende door Flintr c.q. de licentiegever vervaardigde bescheiden c.q. software. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

14.2 De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Flintr c.q. zijn licentiegever voorbehouden.

14.3 Het is Flintr toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van zijn rechten.

14.4 De cliënt heeft het volledige gebruikersrecht, auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht op de data welke door cliënt in de cloud diensten van Flintr worden geplaatst. Dit recht blijft zolang de overeenkomst tussen Flintr en cliënt ban toepassing is

ARTIKEL 15: Overmacht

15.1 Ingeval er sprake is van overmacht is Flintr gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de cliënt voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

15.2 Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niettoerekenbare tekortkoming aan de zijde van Flintr, van de door hem ingeschakelde derden of providers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Flintr .

15.3 Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de cliënt gehouden zijn verplichtingen jegens Flintr tot aan dat moment na te komen.

15.4 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers van Flintr of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d. alsmede internet- of elektriciteitsstoringen of defecten in computer- of overige voor de dienstverlening benodigde apparatuur van Flintr.

ARTIKEL 16: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

16.1 Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de cliënt en Flintr gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de cliënt:

a. in staat van faillissement wordt verklaard;

b. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

16.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 17: Ontbinding, annulering

17.1 De cliënt doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens

onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.

17.2 Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der

partijen.

17.3 Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

17.4 Ingeval de cliënt de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Flintr een door Flintr nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De cliënt is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Flintr te vergoeden. Flintr is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de cliënt in rekening te brengen.

17.5 De cliënt is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Flintr ter zake.

17.6 Door de cliënt reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

17.7 De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing op alle annuleringen en/of opzeggingen voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk andere annulering- of opzegbepalingen zijn overeengekomen in enige overeenkomst.

ARTIKEL 18: Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1 Overeenkomsten tussen Cliënt en Opdrachtnemer worden beheerst door Nederlands recht.

18.2 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat er een geschil aanwezig is.

18.3 Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij partijen overeenkomen hun geschil anders te (doen) beslechten.

18.4 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ter zake de uitvoering van de overeenkomst beloopt, in afwijking van de wettelijke termijn, één (1) jaar, te rekenen vanaf de dagvan de afronding van de werkzaamheden.

© 2020  alle rechten voorbehouden - Flintr B.V.